Ordensregler

Ordensregler for Steinerskolen i Indre Østfold barneskolen 2. - 7. klasse

Respekt

Vi er alle like verdifulle mennesker, selv om vi har ulike klær,  meninger, tanker og tro. Erting og mobbing er en uting som vi ikke vil ha ved vår skole.

Derfor gjør vi ikke narr av noen som er annerledes,

 • snakker vi ikke stygt om eller til hverandre og svarer på en ordentlig måte.
 • går vi ikke løs på hverandre med å sparke, og slå. Vi løser konflikter ved å snakke sammen, eller søke hjelp og råd hos voksne ved skolen.


Dette gjelder på skolen, i busslomma og på skoleveien (også på bussen). Konsekvenser ved brudd på disse reglene:

 • Samtale med klasselærer
 • Foresatte blir kontaktet
 • Foreldre og elev blir innkalt til møte med Forvaltningen

Utemiljø

Elever og lærere har i fellesskap ansvar for å skape et godt skolemiljø preget av trygghet og toleranse. Derfor skal du ta ekstra hensyn til dem som er mindre enn deg og de som av forskjellige grunner ikke er like sterke og raske som deg.

Derfor kaster vi ikke stein og snøball – (kun på blink)

 • Tar vi ikke med farlige gjenstander som kniver fyrstikker, lightere og smellsaker til skolen
 • Bruker vi ikke skateboard og sparkesykkel på skolens område
 • bruker vi ikke toalettene som oppholdssted, men lar alle få gå på do i fred
 • Oppholder vi oss innenfor skolens område.
 • Er det ikke tillatt å klatre i branntrappa og på gjerdet.
 • Er det ikke tillatt å ødelegge skolens utstyr og bygninger.
 • Er det ikke tillatt å ta med private leker.


Konsekvenser ved brudd på disse reglene:

 • Vaske og rydde opp etter deg
 • Erstatte skadene


Foreldrene blir kontaktet i disse tilfellene.

Innemiljø

På skolen er du sammen med mange andre.

Derfor skal du vise hensyn i timene slik at alle får arbeidsro
og mulighet til læring,

 • Brukes ikke utesko inne i klasserommet.
 • Har alle ansvar for inventar og leker som hører klasserommet til og tar ansvar for å holde orden i klasserommet.
 • Går vi rolig i gangene og oppholder oss ute i friminuttene, med mindre det er minus 15 grader ute.
 • Møter vi presis til timene og forstyrrer ikke unødig hvis vi er forsinket.
 • Har vi kun med brus og annet godteri etter avtale med en lærer.
 • Er det ikke tillatt å ha med tekniske apparater på barneskolen.
 • Er det ikke tillat med mobil brukt i skoletiden og må ligge avslått i sekken.


Konsekvenser ved brudd på disse reglene:

 • Vaske og rydde etter deg
 • Erstatte skader
 • Forlenget ordensplikt

Grove brudd på ordensreglene medfører bortvisning i inntil en dag. Daglig leder kan bortvise. (Det henvises til egne regler vedr.bort-visning). Brudd på reglene kan gi nedsatt vurdering i orden og oppførsel ved årets slutt.

Det forventes at elevene møter presis og forberedt til timene, og at de leverer lekser og har med seg nødvendig utstyr.

Det vises til barneskolens system for orden og oppførsel, der klasselærere setter kriteriene for dette.

Fravær: I hht. til Forskrift til Privatskoleloven § 3-5 kan fravær føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel.

Stortinget har vedtatt at all tildekning av ansiktet er forbudt. Forbudet gjelder for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor, inkludert skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område.

Oppdatert september 2019.

Ordensreglement for ungdomsskolen Steinerskolen i Indre Østfold

Elever, foreldre og lærere har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som i størst mulig grad tar vare på den enkeltes trivsel, skolens bygninger og utstyr. Ordensreglementet gjelder i tillegg til på skolen, til og fra skolen og arrangementer i skolens regi.
Det er egne regler for skoleturer.

Fra forskriften til Friatskoleloven kap. 3 gjeldende fra august 2009:

§ 3-5 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel.

٭ Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet på skolen.

 • Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven kommer forberedt til undervisningen, og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det innebærer bl.a. om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig læremiddel og utstyr.
 • Grunnlaget for vurdering i oppførsel er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre i og utenfor undervisningen. Det innebærer bl.a. om eleven viser hensyn og respekt for andre.

Ordensregler

 1. Alle elever skal møte presis til undervisningen.
 2. Alle elever skal ha med skolesaker som er nødvendig for de ulike fag.
 3. Lekser leveres i tide.
 4. Alle elever skal i undervisningstiden være tilgjengelig for undervisning, og arbeidsvaner og arbeidsinnsats vil bli vurdert opp i mot ordensvurderingen.

Konsekvenser ved brudd på ordensregler

 1. Brudd på ordensregler fører til anmerkning.
 2. Settes inn: Ved gjentatte anmerkninger kontaktes hjemmet av klasselærer.
 3. Gjentatte brudd på ordensreglene kan før til nedsatt vurdering i orden.
 4. Gjensitting etter avtale.
 5. Lærer kan utvise elev fra undervisningen (maks 2 timer).


Rutine: Ring kontoret og gi beskjed

Oppførselsregler

 1. Oppførsel som er til sjenanse for andre, må unngås. Truende eller grov språkbruk skal ikke forekomme.
 2. Hærverk og unødig slitasje på bygninger og skolemateriell må erstattes av skadevoldende elever, eller deres foresatte. Eventuell erstatning som følge av ødeleggelser/hærverk på medelevers klær eller skolesaker, er et privatrettslig forhold mellom foresatte til den som har ødelagt og den som har fått noe ødelagt.
 3. Snøballkastning er kun tillatt på oppsatt blink når dette er trygt og ingen står i veien. Dynking eller spruting med vann er ikke tillatt. Snøballkasting fører til gjensitting påfølgende torsdag, foresatte varsles. Egne regler gjelder for dynkebanen. Brudd på disse fører til bortvisning derfra.
 4. Sykkel, Skateboard og sparkesykkel kan brukes på et definert område.
 5. Smartklokke, mobil, i-pod og andre elektroniske apparater er ikke tillatt brukt i skoletiden eller på skolens område. Alle skal levere mobilen til læreren om morgenen. Mobilene blir låst i egne mobilhotell i klasserommene og leveres ut ved skoledagens slutt. Tap eller skade på nevnte apparater erstattes ikke av skolen.
 6. El-sigaretter, røyking, snus og enhver besittelse, bruk og omsetning av rusmidler er forbudt.
 7. Enhver besittelse, eller bruk av våpen, kniv eller etterligning av våpen, samt fyrstikker, lightere og eksplosiver er forbudt.
 8. Det er ikke lov å ha godterier, tyggegummi eller brus i skoletiden. Unntatt er spesielle anledninger og fester, og da etter avtale med lærer.

Konsekvenser ved brudd på oppførselsregler

1. gang
Påtale fra lærer eller andre ansatte på skolen. Eleven plikter å rette seg etter slik påtale. Eleven gis en anmerkning. Om eleven ikke leverer mobilen til mobilhotellet, blir foresatte kontaktet.

2. gang 
Eleven gis en anmerkning.

3. gang
Ved tre anmerkninger sendes brev hjem med varsel om nedsatt vurdering, som returneres skolen i undertegnet stand.

Ved forstyrrende og respektløs adferd overfor lærer eller medelever kan en lærer bortvise en elev fra timen i opptil 2 timer. Foresatte skal informeres muntlig eller skriftlig. Klasselærer informeres med skriftlig beskjed i egen postkasse.

Gjentatte brudd på oppførselsregler vil føre til nedsatt vurdering i oppførsel.

Tiltaksplan ved alvorlige brudd på oppførselsreglene

Som alvorlige brudd på oppførselsreglene regnes:

 • El-sigaretter, røyking, snus og andre rusmidler.
 • Skade eller trussel om skade på medmennesker, samt episoder som involverer våpen.
 • Utskjelling av lærer, grovt språkbruk til lærer.
 • Innblanding i konfliktsituasjoner på en negativ måte (flokkmentalitet).
 • Lek med ild eller eksplosiver.
 • Vedvarende forstyrrelser i undervisningen, vedvarende forsømmelse av skolearbeid.
 • Skade eller trussel om skade på skolens bygninger eller utstyr.
 • Gjentatte brudd på oppførselsreglene, ignorering av påtale fra lærer.

Konsekvenser

1. gang
Innkalling til skolens ledelse (Forvaltningen) til en samtale. Klassestyrer informeres. Skriftlig beskjed til foresatte, som returneres til skolen i underskrevet stand. Protokollføres av daglig leder. Rusmidler og våpen inndras. Ved alvorlige tilfeller kan politiet kontaktes. Eleven kan umiddelbart bortvises fra skolen. Daglig leder kan gjøre vedtak om bortvisning.

2. gang 
Innkalling til skolens ledelse (Forvaltningen) til en samtale. Klassestyrer informeres. Foresatte kontaktes omgående. Samtale med foresatte. Protokollføres av daglig leder. Daglig leder kan gjøre vedtak om bortvisning i en til tre dager.

3. gang
Innkalling til skolens ledelse Innkalling til skolens ledelse (Forvaltningen) til en samtale. Klassestyrer informeres. Foresatte kontaktes omgående, og må om mulig hente eleven. Eleven får forklare seg sammen med lærer og foresatte. Daglig leder kan gjøre vedtak om bortvisning i en til tre dager. Protokollføres av daglig leder.

Ved utøvet trakassering, skade, vold, våpen eller mistanke om narkotikabruk kontaktes politiet. Skolen har løpende kontakt med Askim Politistasjon. Politistasjonen gir råd og veiledning når det gjelder forhold av alvorlig karakter.

Et alvorlig brudd på oppførselsregler kan uten varsel føre til nedsatt vurdering i oppførsel.
Ugyldig fravær kan føre til nedsatt vurdering i orden eller oppførsel.

Ved gjentatte alvorlig brudd på orden og oppførselsreglementet, kan eleven flyttes tilbake til hjemmekommunen iht § 3-3 i Friskolelova.

Stortinget har vedtatt at all tildekning av ansiktet er forbudt. Forbudet gjelder for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor, inkludert skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område.

Oppdatert: sept 2019