Inntak

Inntak

Ønsker du informasjon om skolen eller vil avtale en inntakssamtale, send melding så tar vi kontakt fortøpende.

Inntaksreglement for Steinerskolen i Indre Østfold

Skolen har hele landet som inntaksområde. Den er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.

A

Dersom det er flere søkere enn plasser gjelder følgende kriterier

1) Barn av ansatte.
2) Barn som har søsken på skolen fra før.
3) Barn som kommer fra andre Steinerskoler.

Skolen holder igjen fem skoleplasser til overnevnte prioriteringsliste.
Når to søkere stiller likt, avgjøres inntaket ved loddtrekning.

B

Max antall elever

1.klasse – 14 elever
2. klasse – 14 elever
3. klasse – 14 elever
4. klasse – 14 elever
5. klasse – 18 elever
6. klasse – 18 elever
7. klasse – 18 elever

8. – 10. klasse 20 elever pr. klasse.

C

Kunngjøring om inntak av elever

Kunngjøring om inntak av elever skal skje via dagsavis hvert år i slutten av februar måned og 1. august.

Skolen har løpende inntak.

Siste inntak gjøres til jul i 9.kl. Søknadsfrist 1. desember. Kunngjøring 1.november.

Det er ikke inntak til 10.kl.

D

Gjennomgang av søknader

Inntakskomiteen utarbeider en prioriteringsliste for inntak av elever. I utarbeidelsen av prioriteringslisten skal kriteriene i A vektlegges.

 Søkerne skal så snart som mulig, senest 4 uker etter fristens utløp, bli underrettet om utfallet. 

Søkerne skal bekrefte mottatt skoleplass inne 14 dager. 

Søkerne kan miste plassen om ikke fristen på 14 dager overholdes.

 Inntakskomiteen skal fremme prioriteringslisten til Styret. Styrets avgjørelser om inntak er enkeltvedtak og kan påklages, jf forvaltningsloven §2. Dette skal fremgå av vedtakene. 

Fylkesmannen er klageinstans. Klagefristen er tre uker etter meddelt vedtak.

E

Endringer

Styret kan endre inntaksregelverket innenfor rammen av friskoleloven. Departementet skal godkjenne endringene.