Inntak

Inntak

Ønsker du informasjon om skolen eller vil avtale en inntakssamtale, send melding så tar vi kontakt fortøpende.

Inntaksreglement for Steinerskolen i Indre Østfold

Steinerskolen i Indre Østfold er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet for sine barn. Det er viktig at foresatte setter seg inn i skolens pedagogikk, og at foresatte ønsker denne pedagogikken for sitt barn.

A

Inntak av elever

A.1. Inntak til 1. klasse:
Foresatte fyller ut et henvendelsesskjema som ligger på skolens nettside eller kontakter kontoret for registrering.  Kontoret sender ut en invitasjon til et felles informasjonsmøte, og deretter inviterer klasselærer til en introduksjonssamtale. Enkeltvedtak om inntak gjøres etter hvert som skolen mottar «innskrivningsskjema» fra foresatte. Etter inntak av elever til 1. klasse innkalles det til innskriving og bli-kjent-dag i mai.

A 2. Inntak til 2. – 10. klasse:
Gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse, med mindre styret har vedtatt annet. Vedtak om inntak gjøres fortløpende etter hvert som skolen mottar henvendelser. Siste inntak gjøres til jul i 9.kl. Det er ikke inntak til 10.kl. Det kan gjøres inntaksstopp i klasser dersom inntakskomiteen ser behov for det og etter et styrevedtak. Vedtak om inntaksstopp og lengden på det avgjøres av dagligleder/forvaltningen. 

A 3.
Til inntak til 2. – 10. klasse tilbys det et uforpliktende møte for gjensidig utveksling av informasjon. Målet for samtalen er å gjøre søkeren bedre i stand til å vurdere om skifte av skole er ønskelig og gagnlig.

A 4. 
Skolen har hele landet som inntaksområde. Den er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.

A 5.
Dersom det er flere søkere enn plasser gjelder følgende kriterier:

  1. Barn av ansatte.
  2. Barn som har søsken på skolen fra før.
  3. Barn fra Gullhaugen Steinerbarnehage eller andre Steinerbarnehager.
  4. Barn som kommer fra andre Steinerskoler.
 

Skolen holder igjen 5 skoleplasser til overnevnte prioriteringsliste. Når to søkere stiller likt, avgjøres inntaket ved loddtrekning.

B

Max antall elever

Skolen er godkjent for 170 elever og fordeles: Barneskolen: 110 elever og ungdom skolen 60 elever.

C

Foresattes forpliktelser

Ved inntak plikter foresatte å sette seg inn i skolens ordensreglement, samt gjøre seg kjent med foresattes forpliktelser overfor skolen, herunder betaling av skolepenger og SFO-betaling. Vi viser i denne sammenheng til Foreldrehåndbok for Steinerskolen i Indre Østfold som ligger på skolens hjemmeside. Når det gjelder elever som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i elevens hjemkommune er sakkyndig instans.

D

Gjennomgang av søknader

Inntakskomiteen utarbeider en prioriteringsliste for inntak av elever. I utarbeidelsen av prioriteringslisten skal kriteriene i A 5 vektlegges. Søkerne skal så snart som mulig, senest 4 uker etter fristens utløp, bli underrettet om utfallet. Søkerne skal bekrefte mottatt skoleplass innen 14 dager. Søkerne kan miste plassen om ikke fristen på 14 dager overholdes. Inntakskomiteen skal fremme prioriteringslisten til Styret.

E

Klagerett

Styrets avgjørelser om inntak er enkeltvedtak og kan påklages. jf forvaltningsloven §2. Dette skal fremgå av vedtakene. Klagen sendes til daglig leder. Klagefristen er tre uker etter meddelt vedtaket. Dersom klagen opprettholdes sender skolen klagen til Statsforvalterern i Viken som er endelig klageinstans.

Endringer: Styret kan endre inntaksregelverket innenfor rammen av Privatskoleloven. Departementet skal godkjenne endringene.