Helsepedagogisk tilbud

Helsepedagogisk tilbud

HPS er et tilbud for elever i 1. til 10.klasse.

Vi har ledige elevplasser ved vår nye helse/spesialforsterket avdeling.

Helsepedagogisk avdeling er del av Steinerskolen i Indre Østfold som åpnet november 2023. Vi gir tilbud til elever med spesielle behov fra grunnskolens 1. klasse til og med 10.klasse. Skolen følger Steinerskolens læreplan med individuell tilpasning. Alle elever har dertil sakkyndig og en IOP. Skolen gir elevene en helhetlig og sosial hverdag med teoretiske, kunstneriske og håndverksfag, samt friluftsliv, svømming, eller skolekjøkken. Elevene er en del av storklassen og har i tillegg egne grupperom til skjerming og bearbeiding av fagstoffet. De eldre elevene får undervisning i smågrupper.

Helsepedagogikk er en pedagogikk som forsøker å virke helbredende inn på et barn med handikapp. Ikke helbredende i ordets tradisjonelle forstand, men at man appellerer til det som ligger dypt i mennesket, som kanskje ikke så lett kommer til syne. Som pedagog skal man se igjennom utfordringene slik at det som gjemmer seg i mennesket får komme frem. 

En av de bærende ideer i steinerpedagogikken er at alle mennesker har en indre kjerne, en personlighet, som er sunn. Hos enkelte individer kan evnen til utfoldelse være begrenset eller låst av fysiske og/eller psykiske hemninger. Ved å skape et harmonisk, rytmisk og støttende miljø omkring barna kan man forsøke å møte de fysiske og psykiske problemer de måtte ha, slik at deres individualitet bedre kan komme til uttrykk. Vår oppgave er å skape rammer for en trygg og overskuelig tilværelse, slik at elevene får en mulighet for å oppleve en sammenheng i tilværelsen. 

Steinerpedagogikken bygger på ideen om mennesket som et tanke- følelses- og viljesvesen. Tanken stimuleres gjennom intellektuelt arbeid slik som for eksempel fortellerstoff og lese- og skrivearbeid. Det kunstneriske styrker følelseslivet blant annet gjennom en kreativ bearbeidelse av fortellerstoffet. Viljen øves og appelleres til i det formende og da særlig i håndverket og motoriske øvelser. 

Ved helsepedagogisk steinerskole skolen arbeider vi også målbevisst med å styrke barnas og de unges sosiale evner, slik at de kan lære å omgås på en verdig og ansvarlig måte ovenfor seg selv og andre. Vårt mål er at elevene går ut av skolen med styrket selvfølelse og sosial fornemmelse, samt en utviklet evne til å bruke sine tanker, følelser og vilje i livet.

Hentet fra Steinerforbundets sider.

Inntaksreglement for Steinerskolen i Indre Østfold –
Helsepedagogisk avdeling, 1.- 10. Klasse.

Helsepedagogisk Avdeling er godkjent i henhold til Privatskoleloven § 2-1 f.
Skolen er et alternativ til offentlig skole og jobber etter egne godkjente læreplaner. Forelde/foresatte oppfordres til å sette seg inn i aktuelle lærerplaner og undervisningsmetoder.
Avdelingen har hele landet som inntaksområde.
Den er åpen for alle som ønsker dette alternativet for sine barn.

Søknad om plass fylles ut på skolens søknadskjema av elevens foreldre/foresatte.

 1. Sammen med søknaden må det foreligge en faglig utredning og eller sakkyndig tilrådning som dokumenterer at eleven har en funksjonshemming og rett til undervisning etter privatskolelovens paragraf 2-1 f. om «særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemma»
 2. Søknadsfristen er 1. mars.
 3. Søknaden behandles av Helsepedagogisk avdelings inntaksgruppe.
 4. Forutsetning for inntak:

 

4.1 Avdelingen har ledig plass.

4.2. Eleven har rett til et helsepedagogisk tilbud. Det må foreligge en faglig utredning og /eller    sakkyndig vurdering som dokumenterer at eleven har en funksjonshemning.

4.3. Ekstraordinære inntak kan gjøres for elever som ikke omfattes av punkt 4.2 når det gjelder dokumentasjon av funksjonshemning. Elever som har betydelig faglige og /eller sosiale vansker og som har behov for ekstraordinær satsning når det gjelder tilrettelagt undervisning og hjelp, kan søke om plass.
Slike søknader må inneholde en uttalelser fra en sakkyndig instans som beskriver elevens behov og begrunne en søknad.

 1. Ved flere søkere enn skolen har plass til prioriteres følgende:
 2. a) Elever ved Steinerskolen i Indre Østfold.
  b) Barn som har søsken på skolen fra før.
  c) Barn som kommer fra andre Steinerskoler.
 3. Vedtak fattes av skolens forvaltning ved Skolens leder.
  Vedtak er et enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven §2. Et vedtak kan påklages inn til styret ved Steinerskolen i Indre Østfold. Klagen må levers styret skriftlig innen 3 uker. Opprettholdes vedtaket er Statsforvalteren ved Viken endelig klageinstans. Det vises for øvrig til kapittel VI (Om klage og omgjøring) i Forvaltningsloven.

 

 

Vedtak: 15.11.22.

Ansatte ved helsepedagogiske tilbud

Gunhild Myhrvold Olsen

Leder for Helsepedagogisk Avdeling

© 2024 All rights reserved Steinerskolen i Indre Østfold