Helsepedagogisk tilbud

Helsepedagogisk tilbud

HPS er et tilbud for elever i 1. til 10.klasse.

Her vil det komme mer informasjon om det helse- og sosialpedagogiske tilbudet som etableres på Steinerskolen i Indre Østfold.

Inntaksreglement for Steinerskolen i Indre Østfold –
Helsepedagogisk avdeling, 1.- 10. Klasse.

Helsepedagogisk Avdeling er godkjent i henhold til Privatskoleloven § 2-1 f.
Skolen er et alternativ til offentlig skole og jobber etter egne godkjente læreplaner. Forelde/foresatte oppfordres til å sette seg inn i aktuelle lærerplaner og undervisningsmetoder.
Avdelingen har hele landet som inntaksområde.
Den er åpen for alle som ønsker dette alternativet for sine barn.

Søknad om plass fylles ut på skolens søknadskjema av elevens foreldre/foresatte.

 1. Sammen med søknaden må det foreligge en faglig utredning og eller sakkyndig tilrådning som dokumenterer at eleven har en funksjonshemming og rett til undervisning etter privatskolelovens paragraf 2-1 f. om «særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemma»
 2. Søknadsfristen er 1. mars.
 3. Søknaden behandles av Helsepedagogisk avdelings inntaksgruppe.
 4. Forutsetning for inntak:

 

4.1 Avdelingen har ledig plass.

4.2. Eleven har rett til et helsepedagogisk tilbud. Det må foreligge en faglig utredning og /eller    sakkyndig vurdering som dokumenterer at eleven har en funksjonshemning.

4.3. Ekstraordinære inntak kan gjøres for elever som ikke omfattes av punkt 4.2 når det gjelder dokumentasjon av funksjonshemning. Elever som har betydelig faglige og /eller sosiale vansker og som har behov for ekstraordinær satsning når det gjelder tilrettelagt undervisning og hjelp, kan søke om plass.
Slike søknader må inneholde en uttalelser fra en sakkyndig instans som beskriver elevens behov og begrunne en søknad.

 1. Ved flere søkere enn skolen har plass til prioriteres følgende:
 2. a) Elever ved Steinerskolen i Indre Østfold.
  b) Barn som har søsken på skolen fra før.
  c) Barn som kommer fra andre Steinerskoler.
 3. Vedtak fattes av skolens forvaltning ved Skolens leder.
  Vedtak er et enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven §2. Et vedtak kan påklages inn til styret ved Steinerskolen i Indre Østfold. Klagen må levers styret skriftlig innen 3 uker. Opprettholdes vedtaket er Statsforvalteren ved Viken endelig klageinstans. Det vises for øvrig til kapittel VI (Om klage og omgjøring) i Forvaltningsloven.

 

 

Vedtak: 15.11.22.

Ansatte ved helsepedagogiske tilbud