FAU

FAU fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen.

Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

FAU  fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen. Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

Ideen med et FAU bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barns utvikling og opplæring. Foreldre har rett til medvirkning i skolen og medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Alle foreldre som har barn ved skolen kan fremme saker for FAU, enten via klasserepresentantene eller ved å gjøre en direkte henvendelse til oss. Vi møtes første torsdag i måneden.

Nåværende FAU har organisert seg slik at arbeidsoppgavene er fordelt på grupper; Julemarkedsgruppe, dugnadsgruppe og vårmarkedsgruppe. Vi samarbeider med skolen om markedsføringsaksjonen og har en egen gruppe som  organiserer Supersøndager. FAU velger 2 representanter og et varamedlem til skolens styre.

I tillegg har vi  en fast representant som møter i SSF (Steinerskolens foreldreforbund). FAUs leder og skolens daglige leder har faste møter.
FAU ved Steinerskolen i Indre Østfold er engasjerte og opptatt av å delta i skolens “indre liv”. Ta gjerne kontakt med  oss!

E-post til FAU: fau.steinerskolen.askim@gmail.com

Det er også mulig å gi gaver til FAU gjennom hele året. Alle bidrag kommer elevene på skolen til gode. Ønsker man å gi et bidrag kan man enten bruke Vipps eller å betale inn gjennom bankkonto.

Vipps: 77515

Bankkontonummer: 1100 49 10321

Referater

Årsprotokoller: 2020

2024:  Februar 2024  – Mars 2024

2022: Oktober 2022November 2022

2021: Februar 2021Mars 2021April 2021Mai 2021Juni 2021September 2021Oktober 2021November 2021

2020: Februar 2020April 2020juni 2020 – September 2020Oktober 2020November 2020Desember 2020

2019: Desember 2019

FAU-representanter ved Gullhaugen Steinerbarnehage og Steinerskolen i Indre Østfold 2022/2023

FAU-Leder

Sunniva Sol Enåsen

Tlf: 480 51 237

Sekretær

Carine Jørgensen

Tlf: 928 54 728

SFO-Kontakt