5.Klasse

5.Klasse

Mot og tilbakeholdenhet

Fra dette trinnet deles undervisningen i flere fag. Den muntlige formidlingen søker fremdeles å appellere til elevenes billedskapende fantasi. Det ukjente utenfor oss, og det ukjente i oss, skal erobres og beherskes. På den ene siden krever det mot og kløkt å gå ut over seg selv og oppsøke det fremmede. På den andre siden krever det tilbakeholdenhet, så vi kan la det ukjente komme oss i møte og tale for seg selv.

Læring og forståelse bygger på at det skapes sammenhenger mellom verdens fenomener. Slik dreier for eksempel zoologiundervisningen seg i ytterste konsekvens om mennesket; når vi lærer om dyrene, lærer vi også oss om oss selv, og hva som skiller dyrenes spesialiserte kropp og tilværelse fra menneskets universelle muligheter. Verdens fenomener sier også noe om fenomener i det indre liv, og ved å finne slike sammenhenger, knytter vi det nye og ukjente til det trygge og kjente.

Den nye måten å angripe fagene på er ment å stimulere til en mer forskende holdning. Den bevissthetsmessige distanse vi øver i forhold til fagene, retter fokus mer og mer mot fagene selv. Faget blir sentrum, og læreren og elevene studerer det sammen og arbeider med det på en mer analytisk og fagrettet måte som oppøver observasjon som ferdighet og evnen til å skille ut detaljer fra en større helhet.

I alle fag kreves det nå både selvstendighet og produktivitet i mye større grad enn før.

Tekst er hentet fra Steinerskoleforbundets nettsider.
Utdragene stammer fra boken “Fra Askeladden til Einstein – Kunnskap i sammenheng”.

Kontaktinformasjon 5.klasse

Bildegalleri 5.Klasse