Inntaksregler

Klikk her for å laste ned Inntaksreglene.

Inntaksreglement for Steinerskolen i Indre Østfold

Skolen har hele landet som inntaksområde.  Den er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.

A, Dersom det er flere søkere enn plasser gjelder følgende kriterier:
1) Barn av ansatte.
2) Barn som har søsken på skolen fra før.
3) Barn som kommer fra andre Steinerskoler.

 Skolen holder igjen fem skoleplasser til ovennevnte prioriteringsliste.  Når to søkere stiller likt, avgjøres inntaket ved loddtrekning.

B, Max antall elever:
1.klasse – 14 elever
2. klasse – 14 elever
3. klasse – 14 elever
4. klasse – 14 elever
5. klasse – 18 elever
6. klasse – 18 elever
7. klasse – 18 elever
8. – 10. 20 elever pr. klasse

C, Kunngjøring om inntak av elever.
Kunngjøring om inntak av elever skal skje via dagsavis hvert år i sutten av februar måned og 1. august.
Søknadsfrist for inntak er 1. mai og 1. september. 
Siste inntak gjøres til jul i 9.kl. Søknadsfrist er 1. desember.  Kunngjøring 1. november. 
Det er ikke inntak til 10. kl.

D,Gjennomgang av søknader.
Inntakskomiteen utarbeider en prioriteringsliste for inntak av elever. I utarbeidelsen av prioriteringslisten skal kriteriene A vektlegges.  Søkerne skal så snart som mulig, senest fire uker etter fristens utløp, bli underrettet om utfallet.  Søkerne skal bekrefte mottatt skoleplass innen 14 dager.  Søkerne kan miste plassen om ikke fristen på 14 dager overholdes.  Inntakskomiteen skal fremme prioriteringslisten til Styret.  Styrets avgjørelser om inntak er enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 2.  Dette skal fremgå av vedtakene.  Fylkesmannen er klageinstans.  Klagefristen er tre uker etter meddelt vedtak.

E, Endringer.
Styret kan endre inntaksreglementet innenfor rammen av Privatskoleloven. Departementet skal godkjenne endringene.

 Vedtatt av styret mai 2017.